हिन्दी अकादमी
PicturePicturePicture Image Image
सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार


जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी

  जन-सूचना अधिकारी
  जगदीश चन्द्र शर्मा,  हिन्‍दी अकादमी दिल्‍ली
  समुदाय भवन, पदम नगर, किशन गंज, दिल्‍ली - 1100007
  दूरभाष-20923003, 20923005, 20923009
  ई-मेल :hindiacademydelhi@gmail.com


मुख्यमंत्री
Shri Arvind Kejriwal
नवीनतम समाचार
महत्वपूर्ण लिंक